Ο Ρόλος του Εμβρυολόγου στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Ο ρόλος του κλινικού εμβρυολόγου σε καθημερινή βάση περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες. 

✓ Την ημέρα της ωοληψίας και σπερμοληψίας (Ημέρα 0) ο εμβρυολόγος αναγνωρίζει, συλλέγει και καλλιεργεί τα ωάρια που εντοπίζει στο ωοθυλάκικο υγρό και συγχρόνως επεξεργάζεται και προετοιμάζει το σπέρμα. 

Ανάλογα με την ποιότητα του σπέρματος και το ιστορικό του ζευγαριού αποφασίζεται ποια μέθοδος γονιμοποίησης θα ακολουθηθεί (κλασική γονιμοποίηση IVF ή μικρογονιμοποίηση ICSI). 

Σε ότι αφορά το ICSI μόνο τα ώριμα ωάρια χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. 

Σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα κατά μέσο όρο το 60% των συλλεγόντων ωαρίων είναι ώριμα και συνεπώς κατάλληλα για γονιμοποίηση.

✓ Την επόμενη ημέρα (Ημέρα 1) μετά από 18 ώρες περίπου από τη γονιμοποίηση ο εμβρυολόγος ελέγχει πόσα και ποια ωάρια έχουν γονιμοποιηθεί φυσιολογικά εντοπίζοντας τους δύο προπυρήνες στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου, ο ένας προερχόμενος από τη μητέρα και ο άλλος από τον πατέρα. 

Τα έμβρυα που δεν έχουν γονιμοποιηθεί φυσιολογικά απορρίπτονται. 

Σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα το ποσοστό των γονιμοποιήσεων κυμαίνεται γύρω στο 60-70%.