Ενδομητρική σπερματέγχυση (IUI)

Η ενδομητρική σπερματέγχυση αποτελεί την πιο παλαιά και απλή μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η εφαρμογή της ενδείκνυται σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών με υγιείς και διαβατές σάλπιγγες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι παράμετροι του σπέρματος του συζύγου να βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO). 

Η διαδικασία  περιλαμβάνει τη συλλογή σπέρματος, το οποίο υποβάλλεται σε κατάλληλη επεξεργασία  καθαρισμού και ενεργοποίησης στο εργαστήριο. Στη συνέχεια, το επεξεργασμένο δείγμα εναποτίθεται  στη μήτρα της γυναίκας, με τη βοήθεια ενός λεπτού καθετήρα.